برنامه مطالعاتی عید توسط  تیم مشاوره دوره دوم دبیرستان به سرپرستی آقای آقاجانی تنظیم و به دانش آموزان ارائه شد.

برای دانلود روی پایه خود کلیک کنید.

+یازدهم ریاضی-1

+ یازدهم تجربی-1

+ دهم تجربی

+ دهم ریاضی