راه کار های مدیریت زمان


️هر کار فقط ۱۰ دقیقه زمان

بر اساس این تکنیک کارها و وظایف شما نباید بیش از ۱۰ دقیقه وقت برای انجام شدن نیاز داشته باشند اگر این چنین نیست باید آنها را به بخشهای کوچکتر تقسیم کنید
قانون ۸۰/۲۰بر اساس این قانون %۸۰% نتایج حاصل %۲۰ از کارهایی هستند که انجام میدهید برای همین روی آن %۲۰% از کارهایتان تمرکز کنید که بیشترین ارزش و اهمیت را دارند.

روش ای وی لی (Ivy Lee)

این روش میگوید در آخر هر روز ۶ عدد از مهمترین کارهایی که روز بعد باید انجام دهید را بنویسید آنها را اولویت بندی کنید. روز بعد کارها را به ترتیب اولویتشان انجام دهید.
زمانی که انرژیتان بیشینه استاین روش میگوید شما باید روند بیولوژیکیتان را دنبال کنید تا بتوانید ساعت هایی که در آن بیشترین بهره‌وری را دارید پیدا کنید. سپس زمان کاریتان را بر اساس این ساعتها تنظیم کنید.