تشریح مغز گوسفند توسط

دانش آموزان پایه یازدهم

نمایش مخ، مخچه،قشر مغز و …