راز زندگی این است که
بفهمیم هر روز
یک معجزه است
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا میتوانی زندگی را زندگی کن…