سه اصل را اگر مراعات کنید، آسايش بر شما فزون خواهد شد:

۱- به وقت خوشحالى “قول” ندهید.

۲- به وقت خشم “پاسخ” ندهید.

۳- در هنگام غم “تصمیم” نگیرید.

👤#ابن_سینا