پایه دهم

ژورنال آموزشی عید

دانلود


+ ریاضی دهم

+ ادبیات دهم 

+ عربی دهم

+ شیمی دهم

+ فیزیک دهم

فقط قسمت دمای تعادل و گدمای ویژه و ترمو دینامیک حل نشود.

+ هندسه دهم-1

+ هندسه دهم -2

+ زیست شناسی:

۲۰ تا جمله ی صحیح و غلط از کتاب بانک نهایی ، برای گفتار ۱ و ۲ فصل ۶ فصل ۵ فصل ۴ فصل ۳ فصل ۲ سوالات غلط رو با تحلیل

پایه یازدهم

ژورنال آموزشی عید

دانلود


+ ریاضی یازدهم

+ ادبیات یازدهم

+ عربی یازدهم

+شیمی یازدهم
+ فیزیک یازدهم

قسمت میدان اطراف سیم حامل جریان و انواع مقاومت خاص و الکترومغناطیس و متناوب حل نشود.

+ هندسه یازدهم -1
+ هندسه یازدهم -2

+ زیست شناسی