موفقیت یک قدم بزرگ در آینده نیست
بلکه یک قدم کوچک است
که همین لحظه برمیداری