در قسمت اول کارگاه آرمان شهر روان چه گذشت؟

همراه با سخنرانان محترم

خانم دکتر محمدیان و جناب آقای دکتر اسلامی