تشریح قلب گوسفند توسط دانش آموزان پایه دهم
نمایش دریچه ها، بافت داخلی و …