یادآوری روزانه:

۱- قدم‌های کوچیک پیشرفته.
۲- احساساتِ شما با ارزشه.
۳- شما مجبور نیستید کامل باشید.
۴- اشکالی نداره اگر روز بدی داشتی.
۵- درخواستِ کمک نشونه‌ی ضعف نیست.
۶- شما لایق این هستید که احساسِ امنیت کنید.

× سلامت روان ×