برگزاری دورهمی صبحانه سالم
در پایه های مختلف متوسطه دوره اول و دوم

#بهانه ای برای کنارهم بودن