از جمله وسایلی که به طور روزمره توسط شما دانش­ آموزان مورد استفاده قرار می­ گیرد،کوله پشتی است. وزن، نحوه و مدت زمان حمل کوله ­پشتی از جمله ویژگی­ هایی هستند که میتوانند موجب تغییر در راستا و انحناهای ستون فقرات، اختالالت و دردهای اسکلتی- عضالنی نظیر درد کمر و شانه،
ایجاد فاصله میان مهره ­ها، بروز تغییرات قلبی- عروقی، تنفسی و تغییرات الگوی راه رفتن شوند. این مسئله در کودکان و نوجوانان که هنوز عضالت، رباط­ ها و استخوان­ های آنان تا پایان دوره­ ی بلوغ، مراحل تکاملی و رشد فیزیکی خود را طی می­ کنند و مستعد بیشترین ضایعات ممکن هستند، از حساسیت بیشتری برخوردار است. طبق مطالعات انجام شده، بسیاری از ناراحتی­ های ستون فقرات در بزرگساالن و سالمندان، در اثر صدمات دوران کودکی است. به همین دلیل، خواهشمند است با مطالعه و افزایش اطالعات خود در ارتباط با موارد زیر، از اختالالت مرتبط با استفاده از 1 کوله­ پشتی پیشگیری کنید.

ادامه مطلب …