آموزش خانواده

دپارتمان مشاوره و روانشناسی

 

جلسه ی برگزار شده تحت عنوان: “خانم/ آقا شما حالت خوبه؟!”

تاریخ برگزاری: ۲۹ مهر ماه 1400

📣 بخش اول

هر فرد تشکیل شده از ۳ من:
من اکنون: منی که در حال تجربه ی آن هستیم.
من مطلوب: منی که آرزوی بودنش را داریم.
من واقعی: منی که ریشه در شور درونی ما دارد.
ما برای داشتن حال خوب، لازم هست فاصله ی من اکنون و من واقعی را به حداقل برسانیم.
من مطلوب همه ی آرزوها و اهداف ماست که حتی گاهی دستیابی به من مطلوب اتفاق می افتد اما همچنان حال 
فرد خوب نیست. این بدان جهت استت که فرد از من واقعی غافل شده و تمام رسیدگی ها متوجه من مطلوب
است.
درست است که من مطلوب موتور محرک ما برای شروع تلاش است اما هرگز حال خوب را در ما گارانتی
نمیکند.
من واقعی همان منی که پر از شور و اشتیاق کودکی است اغلب زیر غباری از رویدادها و ناخوشایندی های 
زندگی کمرنگ و گم شده.
برای کشف من واقعی لازم است درونی ترین اشتیاق خود را کشف کنیم:
۱ . همواره در حال کاوش خود باشیم تا اشتیاق خود را بشناسید.
۲ . انتخاب های مهم خود را بر اساس من واقعی رقم بزنید.
۳ . لاینی موازی در زندگی ایجاد کنید، یعنی در کنار وضعیت اجباری کنونی تا حد امکان زمینه جلای من واقعی
را فراهم کنید.
۳ . هرگز بخاطر شور درونی دیگران، اشتیاق خود را نادیده نگیرید.
۴ . برای جلوگیری از فرسودگی در یک بازه ی زمانی منطقی دست به تغییر در روابط ناخوشایند خود بزنید.
۶ . دعوت از مجریان استخدام برای در نظر گرفتن من واقعی افراد هنگام استخدام.
۷ . تحمیل نکردن من واقعی خود بر فرزندتان و اجازه کشف این من به دست خودشان.

📣 بخش دوم

از موانع نرسیدن به حال خوب دروغ های بی شماریست که از سمت جامعه و خانواده به فرد رسید ه و تبدیل به
باورهای او شده.
▪ ۳ دروغ بزرگ:
۱ . موقعیتی دیگر مرا خوش حال خواهد کرد.
میل شدید به بی نقص بودن باعث ایجاد حال ناخوشایند در فرد خواهد شد.
۲ . همه چیز از فردا!
وعده دادن های فراوان برای آغاز یک هدف، بارها دروغ گفتن فرد را نسبت به خودش بی اعتماد خواهد کرد.
۳ . میتوانستم جلوتر از اینها باشم.
تهیه ی لیستی پر از هدفهای تاریخ دار که انقضای بسیاری از آنها سر رسید ه موجب سختگیر ی و سرزن ش بیش
از حد فرد نسبت به خودش خواهد شد.
راهکارها: ▪
۱ . دست از مقایسه ی خود با دیگران و خود با خودی که قرار بوده باشیم برداریم.
مقایسه لذت را در فرد می کشد.
۲ . با اهداف کوچک شرو کن. ) warm up مغز(
۳ . با خودت خوش قول باش.
تنها قول هایی به خودت بده که میتوانی به سرانجام برسانی.
۴ . لیستی منصفانه از دستاوردها و تسلیم نشدن ها بنویس.
۵ . هر از گاهی با گوشی بی قضاوت صحبت کن تا به تو یاد آوری کند که چقدر قوی هستی.
۶ . اهدافت را در شرایطی که با ثبات همراه است با تاریخ باز تعیین کن.
تنها تلاش توست کافیست.

📣 بخش پایانی:

پرسش و پاسخ، معرفی کتاب.

جلسه ی برگزار شده تحت عنوان: “مسئولیت پذیری جلیقه نجات فرزندم “

تاریخ برگزاری: ۱۸ آذر ماه ۱400
✔ ️ ارائه ی تعریفی از مسئولیت پذیری، از منظری کمتر پرداخته شده.
✔ ️ نگاهی به مسئولیت پذیری/ مسئولیت گریزی افراد و به تبع آن میزان رضایتمندی فردی و
اجتماعی.
✔ ️نگاه ی به توجیهات ، دلیل تراشی هایی که افراد در جریان فرار از مسئولیت پذیری به آنها
متوسل می شوند.
✔ ️شرح تئوری انتخاب گلسر مبنی بر اینکه انسان خود مسئول احساسات، افکار و عملکرد خویش است.
✔ ️ بررسی تئوری های مدرن مبنی بر بارور کردن مسئولیت پذیری کودک/ نوجوان، آنگونه که
خود را مسئول پیامدهای رفتارش بداند و همین باعث رنج کمتر در او خواهد شد.
✔ ️ بیان ۷ مفهوم اصلی در مسئولیت پذیری برای نگاه مقتدرانه و احترام آمیز فرد به خود.
✔ ️ ذکر موضوعات مشابه از دغدغه ها و شکایات مشترک خانواده و فرزندان در جلسات مشاوره (مرتبط با موضوع).
✔ ️ انواع خطاهای رفتاری والدین که موجب دامن زدن به مسئولیت گریزی در فرزندان می شود.
✔ ️ لزوم ارائه ی آزادی های فردی متناسب با سن و درک فرزند پس از انجام مسئولیت.
✔ ️ نقش و نفوذ جامعه ی بیرون از خانه )مربیان آموزشی، تربیتی و همسان( در آموزش و الگو
پذیری مسئولیت پذیری.
✔ ️ مسئولیت پذیری ضامن نجات و معناداری و غنی تر شدن زندگی فرد به شرط:
۱ . جایگزین کردن کنترل درونی (مسئولیت پذیری) بر کنتر بیرونی (عذر و بهانه، دلیل تراشی).
۲ . داشتن انتظار منطقی از افراد و جامعه.
📣 پرسش و پاسخ، معرفی کتاب مسئولیت پذیری یک فضیلت گمشده، دکتر علی صاحبی

جلسه ی برگزار شده تحت عنوان: “گذشته درمانی”

تاریخ برگزاری: 21 بهمن ماه 1400
عبور از گذشته، مسیری پر فراز و نشیب در زندگی همهی ما، مسیری که برای عبور سلامت از آن وجود یک
راهنما ضروریست.
پروفسور شاپیرو، خالق رواندرمانی EMDR )حساسیت زدایی و بازپردازش با حرکات چشم ( است . این
روش که از پ شتوانۀ پژوه شی و علمی ب سیار بالایی برخوردار ا ست، تا کنون به میلیونها نفر در سرا سر
جهان کمک کرده تا زندگی شادتر و آ سوده تری دا شته با شند . تجربۀ شک ست ها و آ سیب های کوچک و
بزرگ، خاطراتی را در ذهنمان شکل میدهد که حتی اگر آنها را کاملاً به یاد نیاوریم، تحت تاثیرشان قرار
داریم. به کمک این رویکرد و با انجام تمرینات خانگی ن سبتا ساده، میتوانیم آثار تجربیات آ سیب زای
گذ شته و علت برخی رفتارهای تکراری و ناکارآمد خود را بهتر درک کنیم و با ا ستفاده از تکنیک ها و
د ستورالعمل های ارائه شده، الگوهای کارآمد را جایگزین آنها نماییم. در این رویکرد با شنا سایی من شا
مشکل واکنش فرد دستخوش تغییر خواهند شد.
اصلاح بینش فرد نسبت به باورهای خود، دیگران و جهان از اصلی ترین نقاط قوت این رویکرد است.
چکیده ای از آنچه در وبینار گذشته درمانی گفتیم:
✔️ چرا رنج میبریم؟
معنا و مفهوم رنج را شناختیم و همه ی آنچه که بعنوان رنج کودکی هم اکنون و بزرگ سالی فرد را تحت
تاثیر قرار می دهد.
1 .سو تعابیر و عدم درک صحیح از واقعیت.
2 . عدم اختیار و ندا شتن حق انتخاب در کودکی، دو عاملی ه ستند که تجربیات کودکی تحت تاثیر آنها
هستند.
اساس رنج به شیوه ی ذخیره ی اطلاعات ما از تجربیات گذشته در مغز مربوط است . تفاوت در شیوه ی ✔️
ذخیره سازی متضمن سلامت روان و یا آشفتگی افراد در بزرگسالی است.
✔️ تعریفی از خاطرات پردازش نشده و آثار آن در بزرگسالی فرد.
✔️ تاثیر عملکرد مغز و بخش های مختلف آن در ایجاد خاطرات پردازش نشده.
سی ستم پردازش اطلاعات مغز و عملکرد آن برای ر ساندن فرد به سطحی از سلامت روان برای بقا و
سازگاری با خاطرات دردناک.
✔️ آگاهی ازینکه صرفا علائم شدید به معنی وجود یک آسیب نیست، گاهی حتی حوادث به ظاهر جزئی از
دید بزرگسالان میتواند دلیل یک آسیب باشد.
از دیدگاه یک کودک ممکن ا ست یک حادثه ی جزئی تروما ایجاد کند و خاطره آن در شبکه حافظه ی
کودک باقی بماند.
✔️ برر سی دو سبک دلب ستگی والدین که در یکی رفتارهای والدین بزرگ سالی پر از رنج را بهمراه دارد و
در دیگری کودک بزرگسالی سلامت را تجربه خواهد کرد.
✔️ از استرس به سوی حالی بهتر از خوب:
انواع تکنیک های رهایی از گذشته.
جل سه را با انجام د سته جمعی یکی از تکنیک های رفع ا سترس و تنش های درونی به پایان ر ساندیم .
)انجام م ستمر این تکنیک برای افرادی که وجود دائمی سطحی از ا ضطراب را تجربه میکنند اثربخش
است.(