موفقیت دانش آموز یگانه دلسینا پایه نهم در دوازدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران، باشگاه سوار کاری آزمون را بدینوسیله تبریک گفته و برای ایشان موفیقیت های بیشتر را آرزومندیم.

این سابقات برای پر کردن رده سوارکار است که یگانه دلسینا توانست با این مسابقه دومین رده را بدون خطا پر کند.

اسب سواری

اسب سواری