بسته شماره 1

1402/10/29 16:23:37

سه اصل را اگر مراعات کنید، آسايش بر شما فزون خواهد شد: ۱- به وقت خوشحالى "قول" ندهید. ۲- به وقت خشم "پاسخ" ندهید. ۳- در هنگام غم "تصمیم" نگیرید. 👤#ابن_سینا