دپارتمان زبان انگلیسی

در روش  Phonics  به جاي 26 حرف الفبا، 42صدا ي زبان انگليسي آموزش داده مي شود، كه دانش آموزان همزمان با يادگيري صداها، كلمات، عبارات، جملات و داستانها را نيز مي خوانند.

ما در اين روش براي دانش آموزان قبل از سن مدرسه، برنامه ها و فعاليت هايي در جهت ارتقاء ساير مهارت هايشان داريم كه عبارتنداز:رسم كردن،بريدن و چسباندن،

تا كردن و بازي كردن به صورت گروهي در اين روش آموزشي برنامه هايي نيز براي بچه هاي كم سن و سال داريم كه عبارتند از: رياضي (رنگ ها، اعداد و شكل ها )، علوم (حيوانات، غذا، شغل ها و … ) و ادبيات (داستان ها،سرود ها و آوازها ) بچه ها مي توانند برنامه آموزشي فونيكس را به زبان انگليسي است، بگذرانند.

در طي اين مرحله، بنا بر توانايي و تقاضا، زبان آموزان به مركز  ESOL در ايران معرفي مي شوند تا در اولين آزمون دانشگاه كمبريج1(براي كودكان 12-7 سال) شركت كنند.

اين آزمون YLE   نام دارد و در 3 بخش جداگانه  Starters, Movers & Flyers    برگزار مي شود.

سطوح پيش رفته آموزش در اين روش، شامل

KET:Key English Test

PET: Preliminary English Test

FCE:First Certificate in Englih

آزمون هاي بين المللي دانشگاه كمبريج داراي اعتبار مادام العمر است.

FCE، اولين مدرك زبان انگليسي است كه در سراسر دنيا به عنوان مدرك ليسانس در آموزش زبان انگليسي، پذيرفته مي شود. برنامه آموزشي Phonics  در ابتدا، در انگلستان، در سال1990، به مهارت هاي خواندن و 6-3 ساله، طراحي شد. از سال 1375/1998 ، اين روش در ايران پذيرفته و تنظيم شده است و براي بچه هايي كه انگليسي را به عنوان زبان دوم  مي آموزند، مناسب است. زبان انگلیسی در متجمع آموزشی گام آفتاب توسط مدرسان فوق حرفه ای و متخصص آموزش داده می شود.