دکتر بهنام شریعتی فیزیک کنکور 1401 کنکور دخترانه غرب تهران مهندس

نیرو و مغناطیس، فشارسنج، چگالی

استاد بهنام شریعتی