شیمی
شیمی تست

 حل تست 

استاد محمدرضا طهرانچی

حل تست 1400

 حل تست کنکور 1400

استاد مسعود حیدریان

تست PPM

 حل تست غلظت PPM

استاد مسعود حیدریان

شیمی

استوکیومتری

استاد محمدرضا طهرانچی

شیمی پایه

تبدیل واحد مول

استاد محمدرضا طهرانچی

غلظت ppm

غلظت PPM

استاد مسعود حیدریان

جزوه کنکور

فصل اول پایه دهم

استاد محمدرضا طهرانچی