دونستن بودجه بندی کنکور   واجبه!!!

 

کنکور   ریاضی

بودجه بندی درس ریاضی

دروس ریاضی شامل چند تا درسه از جمله: 

دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه پایه، هندسه تجلیلی، حسابان، گسسته، جبر و احتمال و آمار و مدلسازی این بخش از کنکور شامل 55 تست و مدت زمان 85 دقیقه است

هندسه و گسسته کنکور 1401

این درس توی کنکور  15 تا تست داره!!!

نام درس                                                      تعداد تست
ترسیم های هندسی و استدلال ۰
قضیه تالس و تشابه ۲
چند ضلعی ها ۱
تجسم فضایی ۲
دایره ۳
تبدیل های هندسی ۲
رابطه طولی با مثلث ۱
ماتریس ۳
مقاطع مخروطی ۳
بردارها ۱
مبانی ریاضیات ۳
احتمال ۲
آمار توصیفی ۲
آمار استنباطی ۰
Column 1 Value 17 Column 2 Value 17
Column 1 Value 19 Column 2 Value 19
Column 1 Value 21 Column 2 Value 21
Column 1 Value 22 Column 2 Value 22
Column 1 Value 23 Column 2 Value 23
Column 1 Value 17 Column 2 Value 17
Column 1 Value 19 Column 2 Value 19
Column 1 Value 21 Column 2 Value 21
Column 1 Value 22 Column 2 Value 22
Column 1 Value 23 Column 2 Value 23

حسابان کنکور 1401

این درس توی کنکور  19 تا تست داره!!!

نام درس                                                    تعداد تست  
ترسیم های هندسی و استدلال  ۰
قضیه تالس و تشابه ۲
چند ضلعی ها ۱
تجسم فضایی  ۲
دایره ۳
تبدیل های هندسی  ۲
رابطه طولی با مثلث  ۱
ماتریس ۳
مقاطع مخروطی  ۳
بردارها ۱
مبانی ریاضیات ۳
احتمال ۲
آمار توصیفی ۲
آمار استنباطی ۰
 

هندسه و گسسته کنکور 1401

این درس توی کنکور  15 تا تست داره!!!

نام درس                                                    تعداد تست  
ترسیم های هندسی و استدلال  ۰
قضیه تالس و تشابه ۲
چند ضلعی ها ۱
تجسم فضایی  ۲
دایره ۳
تبدیل های هندسی  ۲
رابطه طولی با مثلث  ۱
ماتریس ۳
مقاطع مخروطی  ۳
بردارها ۱
مبانی ریاضیات ۳
احتمال ۲
آمار توصیفی ۲
آمار استنباطی ۰