دونستن بودجه بندی کنکور   واجبه!!!

 

کنکور   ریاضی

بودجه بندی درس ریاضی

دروس ریاضی شامل چند تا درسه از جمله: 

دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه پایه، هندسه تجلیلی، حسابان، گسسته، جبر و احتمال و آمار و مدلسازی این بخش از کنکور شامل 55 تست و مدت زمان 85 دقیقه است

هندسه و گسسته کنکور 1401

این درس توی کنکور  15 تا تست داره!!!

نام درس                                                      تعداد تست
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
رابطه طولی با مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردارها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
Column 1 Value 17Column 2 Value 17
Column 1 Value 19Column 2 Value 19
Column 1 Value 21Column 2 Value 21
Column 1 Value 22Column 2 Value 22
Column 1 Value 23Column 2 Value 23
Column 1 Value 17Column 2 Value 17
Column 1 Value 19Column 2 Value 19
Column 1 Value 21Column 2 Value 21
Column 1 Value 22Column 2 Value 22
Column 1 Value 23Column 2 Value 23

حسابان کنکور 1401

این درس توی کنکور  19 تا تست داره!!!

نام درس                                                    تعداد تست 
ترسیم های هندسی و استدلال ۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی ۲
دایره۳
تبدیل های هندسی ۲
رابطه طولی با مثلث ۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی ۳
بردارها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
 

هندسه و گسسته کنکور 1401

این درس توی کنکور  15 تا تست داره!!!

نام درس                                                    تعداد تست 
ترسیم های هندسی و استدلال ۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی ۲
دایره۳
تبدیل های هندسی ۲
رابطه طولی با مثلث ۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی ۳
بردارها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰