🌸چطور با انگیزه بمونیم🌸

🟢سر ساعت بخواب

🟡بعد کارت استراحت کن

🟣برای تنهایی خودت وقت بذار

🔵برای ورزش وقت بذار

🟢تمرین کن که با خودت مهربون حرف بزنی

🟡بدنتو کش بده خستگیت در میره

🟣آهنگ شاد گوش بده

🔵برنامه ریزی هاتو لیست کن

🟢محل کارتو تزئین کن

🟡قهوه صبحگاهی بخور

🟣تو خونه لباس خوشگلاتو بپوش

🔵ساعت کوک کن و زود بیدار شو