دانش آموزان متوسطه دوره اول با تکمیل فعالیت های هنری خود در هر دوره، نمیشی از ژوژمان های خود ارائه می دهند.