.

 

.

فعالیت های مختلفی در راستای همکاری و برگزاری تئاتر و موسیقی همراه با مسابقات مهیج برگزار شد.