📣📣 توجه توجه
جشنواره علمی پژوهشی پژوهشسرای دانش آموزی

👩‍🎓 انفرادی 👩‍💻👩‍💼 گروهی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
📌 طبق بخشنامه اداره،ثبت نام کلیه دانش آموزان الزامی می باشد.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
۱- گرایش و رشته های جشنواره، در پوسترهای زیر ارسال می گردد که بایستی در حین ثبت نام، آثار مسابقه را نیز ارسال نمائید.

۲- نحوه ثبت نام بصورت فیلم ارسالی در ذیل می باشد.
کد و رمز عبور از طرف مدرسه برای دانش آموز ارسال می گردد
توجه کنید بسیاری از گرایش ها نیاز به ارسال آثار دارد که پس از ثبت نام بایستی در همان سامانه ارسال گردد.

۳- آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا روز چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ می باشد.🕐🕑

رشته ها:

نحوه ثبت نام: